Natura 2000

Co to vlastně je Natura 2000? Jedná se o celoevropský systém ochrany přírody. Jsou do něj zařazena chráněná území evropského významu - nejvzácnější a nejohroženější přírodní stanoviště a rostlinné a živočišné druhy.

 

 

Povinností členských států je tyto seznamy nejen zpracovat, ale také kontrolovat a průběžně doplňovat, popřípadě některé lokality vyřadit.

Práce na doplňujícím seznamu evropsky významných lokalit v České republice probíhají stále. V uzavřeném národním seznamu je celkem osm set třicet šest položek. Kraj Vysočina je zde zastoupen šestapadesátkrát. Všechny informace se průběžně prověřují, jestli je situace stejná nebo jestli došlo k nějakým změnám. Například v kraji Vysočina došlo k vyřazení jedné lokality, kde se vyskytovala kuňka obecná. Ta už zde není a nezbylo, než toto území ze seznamu vyškrtnout.

 

 

Doplňující seznamy se musí stále zpracovávat i proto, že se zjistilo, že ve zvláště chráněných územích chybí určité typy stanovišť. Je tu třeba převaha jiných a přestože tyhle lokality existují, tak nebyly navrženy. Takže se vše znovu mapuje a zařazuje.

 

Do tohoto patří i návrhy CHKO Žďárské vrchy ke zřízení evropsky významných lokalit s prioritním druhem, kterým je modrásek bahenní. Na území kraje Vysočina v původním návrhu padesát šest chráněných území není ani jediná lokalita s výskytem tohoto motýla.

CHKO navrhuje zařadit tři lokality s výskytem tohoto druhu. Jedná se o louku u Šamíkovic, Bílý potok na Kuklíku a prameniště Fryšávky. Je předpoklad, že by se tato stanoviště mohla do seznamu dostat.

 

Tyto návrhy ale nedělají pouze chráněné krajinné oblasti. Zabývají se jimi i nevládní organizace, například Český svaz ochránců přírody. CHKO má v kraji Vysočina 19 návrhů, nevládní organizace jich podali sedm. Z toho se tři překrývají. Není podstatné, čí návrh se přijme. Je důležité, aby se nám příroda uchovala v nezměněné podobě. A k tomu snad přispívají všechny návrhy.