Bude "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" opravdu přínosem?

16. května minulého roku schválilo zastupitelstvo kraje tzv. „Páteřní silniční síť kraje Vysočina“, která by měla tvořit základní komunikační spojení významných center kraje a zároveň zabezpečit propojení mezi okresy a sousedními kraji.

Tato komunikace by měla zabezpečovat dopravní spojení pro třiašedesát procent obyvatel kraje. Doprava by se tak stala kratší a efektivnější. V tomto roce je plánováno vypracování odborné studie, která má určit silnice vhodné k rozšíření, stanovit rychlostní limity, a dále pak předložit návrhy na úpravu některých úseků. Poté by měl být vytvořen projekt, k němuž se mohou vyjádřit obce a další orgány.


Podle dostupných informací by měla být do tohoto projektu zařazena i silnice č. 353 - Žďár nad Sázavou-Počítky-Tři Studně-Fryšava-Kadov-Krátká-Sněžné-Daňkovice-Borovnice a pokračovat by se pak mělo dále, směr Polička. V současné době nejsou ještě zcela upřesněny technické parametry jednotlivých úseků, ale rozhodně by mělo dojít k úpravě, rozšíření a technickým zlepšením stávající komunikace.  


Plánovaná páteřní síť však vede přímo centrální částí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Pavel Vaněk, vedoucí Správy CHKO, k tomuto problému řekl: „O záměru vytvořit páteřní síť kraje Vysočina jsme se dozvěděli nepřímo. Z kraje nás nikdo zatím nekontaktoval, takže nemáme přesné informace. Nás se tato záležitost ale velice dotýká, protože Správa CHKO spravuje zvláště chráněné území, které je chráněno důkladněji, než ostatní území. Proto by veškeré záměry, které do tohoto území zasahují, měly být se Správou CHKO projednávány. To ukládá i zákon 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který říká, že jakýkoli záměr nebo koncepce musí být konzultována s orgánem ochrany přírody. Důvodem této povinnosti je zamezení toho, aby nedošlo ke střetu s evropsky významnými lokalitami, což je nadnárodní složka ochrany.“

 

Kraj Vysočina se však na ochranáře s žádostí o spolupráci neobrátil. Mohlo se tak předejít zpracování projektu, který se nakonec možná ukáže jako ne zcela reálný. „Ochrana území Žďárských vrchů už trvá třicet sedm let a za celou dobu nebyla nikdy navržena páteřní komunikace vedoucí přímo přes tuto lokalitu“, konstatuje Pavel Vaněk. „Vždy se tato situace řešila jiným způsobem. V tomto případě ale dochází k významným střetům s ochranou přírody. Je velmi neefektivní vypracovat napřed projekt a teprve poté vylučovat komunikace. Podle nás by se mělo nejdříve vyvolat jednání a teprve poté vypracovat studii.“

 

Trasa navržená krajem není podle ochranářů zrovna nejvhodnější a to nejen proto, že vede přes zvláště chráněné území. Silnice totiž protíná i vesnickou památkovou rezervaci Krátká, a dále pak vede po hřebeni přes Daňkovice, kde je silnice poměrně úzká a nakonec se sjíždí zúženým údolím plným serpentin do Borovnice. Technické parametry zde rozhodně neodpovídají plánované „páteřní síti“ a bude nutno hodně upravovat a rozšiřovat. Navíc se podle vyjádření kraje neuvažuje v zimních měsících o solení, což předem avizuje problémy,  a to zvláště na úsecích s větším převýšením.

 

Pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy se obrátili přímo na hejtmana kraje Vysočina s dopisem, ve kterém poukazují na nedodržení základní povinnosti ukládané zákonem 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V dopise se dále píše: „Problém tedy není v navržení komunikace, ale v postupu, kdy zastupitelstvu byl tento návrh předložen ke schválení, přestože nebylo provedeno ani základní zjišťování skutečností.
Jsme ochotni spolupracovat při  zlepšování kvality dopravní í sítě  a věříme, že stejný je váš zájem na respektování zákonů a zachování kvalitního přírodního prostředí. Již přes 35 let  se snažíme  docílit shody v řešení potřeb obyvatel a ochrany přírody. To je však možné pouze ve vzájemné  součinnosti zejména s krajskou samosprávou a státní správou..
Jelikož s námi dosud nikdo v této zásadní věci nejednal, žádáme o svolání společné schůzky ke hledání dalšího postupu."

 

  Další krok je teď na kraji Vysočina. Rozhodně by se ale neměla Správa CHKO zcela vynechávat a takto důležitá rozhodnutí předkládat bez jejího vyjádření. Vybudovat lepší a rychlejší dopravní spojení by bylo pro kraj jistě přínosem, nabízí se ale otázka, jestli cena za příjemnější cestování nebude příliš vysoká.